Klassieke Homeopathie

Klassieke homeopathie, een weg naar genezenGoudsbloem

Hoewel de klassieke homeopathie al ongeveer 200 jaar oud is, bestaan er nog altijd veel vragen en misverstanden over de grondslagen en de werking ervan. Steeds weer opnieuw krijg ik de vragen uit te leggen hoe het dan werkt, dat kleine korreltje, dat slokje in water opgelost en dat alleen met een lepeltje mag worden ingenomen.
Wat vandaag bekend is over klassieke homeopathie kenmerkt zich vaak door een grote oppervlakkigheid. Het wordt vaak gezien als een soort kruiden geneeskunde die als het niet baat, ook geen schade kan aanrichten.

Maar de werking van klassieke homeopathie is heel wat ingrijpender en kan als het klakkeloos of ondeskundig gehanteerd wordt wel degelijk schaden. Zo kunnen mensen gaan reageren op een foutief beoordeeld, of (te veelvuldig) gegeven middel. Dit reageren houdt in dat de patiënt symptomen van het middel gaat krijgen die passen bij het middel, maar niet bij de persoon. Bovendien kun je ook met homeopathie de levenskracht onderdrukken.
De klassieke homeopathie berust op onveranderlijke natuurwetten, vaste principes en streeft naar blijvende genezing op alle gebieden van leven en niet naar incidentele succesjes.
Genezing is  geen toevalstreffer, maar steunt op natuurwetten en kennis van het menselijke wezen.

Levenskracht
Wij worden als mensen voortdurend geconfronteerd met het verschijnsel ziekte: acute, snel opkomende ziekten en chronisch zich voortslepende ziekten.
Steeds weer zie je dat de mens gezond probeert te worden. Dat is de kracht die er schuilgaat binnen een menselijk lichaam.
Als we ons b.v. in de vinger snijden zien we over het algemeen dat de wond na enkele dagen dichttrekt, zonder dat we daar uitwendig iets aan doen. Kennelijk is er dus binnen ons organisme iets werkzaam dat ons steeds weer gezond doet worden, een levenskracht die het natuurlijke evenwicht van binnenuit herstelt. Als de mens gezond is heerst er evenwicht in hem, hij is in balans, hij bruist van energie, hij is vitaal. Ieder mens heeft zijn eigen unieke manier van gezond zijn, zijn eigen manier om in balans te zijn, zijn eigen harmonie. Het is dan ook de kunst van een klassieke homeopaat die specifieke manier van vitaal zijn helder te krijgen en daar zijn homeopathische middel op af te stemmen.

Energie
Wat is dat nu, die energie, die vitaliteit?
Dat valt uit te leggen door te kijken naar het verschil tussen iemand die leeft en iemand die dood is. Bij leven doen cellen hun werk, stroomt het bloed, klopt het hart, het lichaam kan allerlei handelingen verrichten. Bij dood is er geen activiteit en valt het stoffelijke lichaam, het omhulsel, uiteindelijk uiteen. Bij leven is het de levensenergie die het lichaam verlevendigt, activeert. Zonder die energie kan het lichaam niets, zoals ook een auto niets kan zonder dat iemand de contactsleutel omdraait en de auto in beweging zet.

Ziektesymptomen
Ziektesymptomen zijn uitingen van de levensenergie die, om wat voor reden dan ook verstoord, uit evenwicht is. Ieder mens uit die ziektesymptomen op een andere manier, op een andere plek in zijn organisme. Maar altijd zien we weer dat de levensenergie de balans probeert te herstellen, weer terug probeert te komen tot een toestand van evenwicht.
Schadebrengende processen worden afgeweerd door middel van koorts, vochtuitscheiding
zoals pus, slijm etc met als doel de balans weer te herstellen. Het is dus ook van groot belang deze processen te laten bestaan en niet te onderdrukken met koortswerende en zalvende middelen.

Individueel proces
Ieder mens reageert op zijn eigen wijze of reageert niet. Ziekte is zo individueel als de mens zelf. Wat de een verstoort kan de ander geheel koud laten. Zo wordt de ene mens, het ene kind ziek en het andere niet, terwijl ze bijvoorbeeld beiden blootshoofd in een koude oostenwind hebben gelopen of beiden een soortgelijk verdriet te verwerken hebben gekregen. De weerstand, de levenskracht van de een is door allerlei omstandigheden, waaronder erfelijkheid en aanleg, groter dan die van een ander.
Woede, teleurstelling, spanning, vermoeidheid, boven de krachten werken of juist onder je mogelijkheden werken kunnen allemaal je levenskracht uit balans brengen en ziekte veroorzaken als men de symptomen negeert. Maar ook b.v. een zware bevalling
schoolomstandigheden die niet geschikt zijn, of een ziektebelasting in het voorgeslacht die maar steeds door onderdrukking genegeerd is.
De homeopaat zal naar al deze dingen zeker vragen. De ene mens zal bij het horen van een onaangenaam bericht in tranen uitbarsten. De tweede zal het niet geloven, terwijl een derde zich in zijn kamer zal opsluiten om  het alleen te verwerken. Ieder reageert in overeenstemming met zijn eigen aard, zijn eigen pakket aan mogelijkheden. Dat maakt hem zo uniek en dat maakt ook het waarnemen van het onderscheid voor de homeopaat zo belangrijk. Deze uniciteit geeft hem aanknopingspunten het juiste middel te kunnen kiezen

Levenskracht uit balans; ziektesymptomen
Als de levenskracht om wat voor reden dan ook tekort schiet, kan zich dat vaak op verschillende gebieden uiten: ik voel me niet lekker, ik raak geïrriteerd of mijn gal gaat opspelen. Allemaal uitingen, symptomen, signalen van het organisme dat het op een of andere manier uit balans is. Ziektesymptomen zijn een protest, een waarschuwing.
Zoals een brandend lampje in de auto ons waarschuwt dat er iets met de auto niet in orde is.
Niemand haalt het in een dergelijk geval in het hoofd, om het lampje eruit te halen en te denken dat het euvel dan verholpen is. Zoiets als: wat je niet ziet dat is er niet. Helaas doen we dat met de ziekte-uitingen van ons lichaam vaak wel. De symptomen van de huid worden vaak weggesmeerd met een zalfje, en we zijn weer even gerustgesteld, de uitslag is immers niet meer te zien.
Maar als we er van uit gaan dat de uitslag slechts een uiting is van een onderliggende verstoring, is het niet verwonderlijk dat de uitslag terugkomt op dezelfde of een andere plaats.
Het is ook mogelijk dat de ziekte-uiting zich een weg zoekt naar een ander, meer vitaal orgaan dan de huid, b.v. de luchtwegen. En zo worden de klachten heviger zonder dat mensen dat direct in de gaten hebben.

Evenzo doen we dat met kalmeringsmiddelen, hoofdpijnbestrijders of antibiotica. De mens wordt dan rustig, slaapt beter, de koorts zakt de hoofdpijn is weg maar de oorzaak van de verstoring is niet aangepakt. Net zo min als je onkruid kwijtraakt door het af te knippen.
Wil je onkruid kwijt raken dan zul je het met wortel en al moeten verwijderen en de grond verbeteren zodat het niet meer terug komt.
Helaas is het nog steeds zo dat er niet wordt aangenomen dat homeopathie het onkruid opruimt en de grond verbetert. De wetenschap acht dit niet bewezen. De moeilijkheid is dan ook dat je homeopathie niet kunt bewijzen met de regels van de wetenschap. Je kunt ook een handbalwedstrijd niet beoordelen met de regels van het voetbalspel. En aangezien de wetenschap weigert energetische werking als bewijsbaar te zien, zal er ook nooit een bewijs geleverd kunnen worden. Patiënten die het genezingsproces via homeopathie hebben doorlopen, weten beter.

Oorzaakbestrijding i.p.v. Symptoombestrijding
In de loop van zijn leven ontwikkelt de mens zich. Hij groeit en wordt voortdurend met veranderende omstandigheden en problemen geconfronteerd. Zowel van binnenuit als van buitenaf. Tijdens deze ontwikkeling kunnen er dingen misgaan, problemen worden niet opgelost, mogelijkheden ontkend, moeilijkheden worden genegeerd en ontweken.
Op allerlei manieren kan een mens afraken van zijn eigen weg en zich uit angst of gemakzucht aanpassen. De levenskracht van de mens raakt uit  evenwicht en gaat protesteren. Het organisme zal proberen te corrigeren en te compenseren. Wij ervaren dit als ziekte, maar eigenlijk is het een poging om tot genezing te komen, om het evenwicht te herstellen. Als dit verkeerd behandeld of onderdrukt wordt lijken de symptomen opgelost, maar de oorzaak blijft bestaan en zal het organisme op een ander, dieper, niet zichtbaar, niveau verstoren.


Doel van de klassieke Homeopathie

De klassieke homeopathie streeft ernaar het organisme van binnenuit te genezen, de eigen levenskracht te versterken en aan te zetten tot genezing. Niet de homeopaat of het homeopathische geneesmiddel geneest, maar het middel zet de levenskracht weer in de goede richting, de richting van genezen. Genezen is een actief proces waar de mens zelf actief bij betrokken is en aan meewerkt. Het middel maakt alleen wakker, maakt datgene wakker wat door omstandigheden vergeten of in slaap is gesust. Het is aan de individuele mens om naar deze ”wekker” al dan niet te luisteren.

Individuele benadering
Zoals al eerder gezegd is ieder mens verschillend in zijn manier van ziek zijn, en gezond zijn.
De homeopaat zal de patiënt nauwkeurig vragen naar zijn specifieke uitingsvormen en gewaarwordingen, naar zijn voorkeur voor eten en drinken, naar zijn slaappatroon, wat de klacht verbetert of verslechtert en wat de beste/slechtste uren van de dag voor hem zijn. Hij zal de patiënt vragen naar zijn hobby’s, zijn ergernissen en teleurstellingen en de wijze waarop hij deze uit en verwerkt. Naast de actuele klacht is ook familiaire ziektegeschiedenis van belang. Dit verklaart waarom een consult bij een klassieke homeopaat langer duurt dan een consult bij een reguliere arts. De homeopaat probeert door al deze vragen, en door heel goed waar te nemen te komen, tot een totaalbeeld van de patiënt en daarbij het passende geneesmiddel te vinden.
In het licht van het voorgaande, dat ziektesymptomen slechts een specifieke uiting zijn van een dieper liggende verstoring van de levenskracht, is homeopathie een diepwerkende geneeskunst. Het op basis van informatie gekozen middel zal op alle niveaus passend moeten zijn, zowel op denk-, gevoels-, functioneel- en lichamelijk gebied.
Alleen dan kan de oorzaak van de ziekte, de verstoring, genezen worden.
Bij kinderen (en dieren) is de homeopaat afhankelijk van de waarneming en herinnering van de ouders of verzorgers en van zijn eigen observaties tijdens het consult.


Het Geneesmiddel

Als de homeopaat na het verkrijgen van alle informatie het meest gelijksoortige geneesmiddel heeft gevonden, zal hij u vragen op alle veranderingen, hoe gering ook, acht te slaan en dit in het volgende consult mee te delen zodat hij het verloop van de symptomen kan volgen. Er wordt over het algemeen 1 geneesmiddel gegeven. De genezende werking van het geneesmiddel kan gemiddeld 6 tot 8 weken aanhouden. Naarmate het organisme gezonder wordt zal de genezende werking langer aanhouden en uiteindelijk tot blijvende genezing leiden. Tenminste als we het hebben over een constitutionele behandeling. Als het gaat om acute klachten zal de werking van het middel ook sneller tot uiting komen. Het middel wordt dan ook veel meer op die acute klacht voorgeschreven. Een juist gekozen middel bij acute oorpijn werkt binnen vijf minuten.
De homeopathie heeft een ondersteunende functie en doet in feite niets anders dan de mens helpen de eigen levenskracht te ondersteunen en aan te zetten tot genezing zodat hij of zij zijn energie kan richten op ontwikkeling en groei.

Gelijksoortigheid

Dit houdt in dat de symptomen die de patiënt laat zien, gelijk zijn aan de symptomen die het middel zou veroorzaken, gegeven aan een gezonde patiënt, tijdens een geneesmiddelproef.
Constitutionele behandeling is een  benaming voor een  behandeling die gericht is op de symptomen die zich dieper in het menselijke zijn hebben  genesteld. Dit is een behandeling die langere tijd nodig heeft tot genezing. Je zou hier kunnen spreken van een ontwikkelingsweg. In een eigen tempo van de patiënt wikkel je laag na laag van in de loop van het leven ontstane symptomen af tot een min of meer oorspronkelijke staat van gezondheid terugkeert.

Op elk gebied werkzaam
De gezondheid zal meestal niet meteen met een geneesmiddel volledig terugkeren.
Afhankelijk van de levensfase, van de duur en de ernst van de ziektesymptomen zal de klassiek homeopathische behandeling korter of langer duren.
De klassieke homeopathie gebruikt geneesmiddelen die op natuurlijke wijze verkregen zijn uit de minerale-, de planten- en de dierenwereld en in sommige situaties de stoffen die afkomstig zijn van een ziekte proces (BV tuberculose). Deze stoffen worden sterk verdund toegediend.
Op ieder gebied, en door de individuele benaderingswijze van de homeopaat voor ieder persoon, kan de klassieke homeopathie werkzaam zijn. Zowel bij slapeloosheid als bij steeds terugkerende ontstekingen, bij hyperactieve als bij trage kinderen, bij leer- als opvoedingsproblemen, bij geboorte en dood, bij alle facetten die met leven en groei en het misgaan daarvan te maken hebben.

Geduld

Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn geworden dat genezen geduld vergt. Geduld van de homeopaat en geduld van de patiënt, want wat aan ziekte in de loop der jaren is ontstaan kan niet binnen enkele dagen of weken weer hersteld worden. In acute situaties echter zal de werking niet lang op zich laten wachten, deze ziekte is namelijk ook in een zeer kort tijdsbestek ontstaan.
Het wachten is voor veel patiënten moeilijk. De meeste mensen willen graag snel resultaat, en dat is ook begrijpelijk als je al langdurig met klachten loopt. Het goed uitleggen en begrijpen van het de werking van homeopathie is dan ook van groot belang. Dit maakt dat mensen het geduld ook makkelijker kunnen opbrengen.