Kinderziekten

Met kinderziekten worden de acute infectieziekten bedoeld die het meest voorkomen in de eerste 10 jaar van het kinderleven. Alhoewel de meeste kinderen in Nederland tegenwoordig worden ingeënt tegen deze kinderziekten lijkt het me toch zinvol om enige achtergrond te geven over de zin van deze kinderziekten

Kinderziekten zijn besmettelijke ziekten die zich in verschillende organen zoals  huid (bijv. mazelen, rode hond, waterpokken)  en de luchtwegen (kinkhoest) afspelen.Als je deze ziekten op een natuurlijke manier doormaakt ben je er immuun voor, dit betekent dat je de ziekte niet nogmaals kunt oplopen. Dit is een specifiek kenmerk van een kinderziekte en hieruit kunnen we ook een betekenis uit afleiden. Als kinderziekten eenmalig voorkomen dan hebben ze kennelijk ook een bijzondere betekenis in het leven van een mensenkind.Na het doormaken van de ziekte is het werk kennelijk gedaan. Dit met uitzondering van roodvonk, deze ziekte kun je meerdere malen doormaken alhoewel dat zelden voorkomt.
Niet ieder kind is even bevattelijk voor het krijgen van deze kinderziekten. Het ene kind krijgt het wel en het andere niet, onafhankelijk of kinderen in de buurt de ziekte hebben opgelopen. Kinderziekten kun je niet afdwingen, kennelijk ‘kiest’ het kinderlijk organisme zelf of het wel of niet een kinderziekte doormaakt, op welke tijd en in welke hoedanigheid. Je ziet nu ook dat ondanks de massale vaccinatie er allerlei ziekten verschijnen die lijken op de vroegere kinderziekten, zoals de vlekjesziekte en de zgn. vijfde en zesde ziekte. Ook komt het voordat kinderen langdurig heftig hoesten zonder dat er klinisch kinkhoest aangetoond wordt. Kinderen zijn soms zomaar een paar dagen ziek, hebben hoge koorts die daarna weer verdwijnt of zijn een periode aan het kwakkelen Kinderziekten laten zich kennelijk niet zomaar aan de kant drukken, er is blijkbaar een bepaalde noodzaak om die ziekte door te maken. Als we ons realiseren dat die “ kwakkelziekten “ uitingen van de vroegere kinderziekten zijn kunnen we er als ouders en opvoeders ook beter mee omgaan.

Als een kind op de wereld komt krijgt hij zijn lichaam mee als instrument om zichzelf mee in de wereld te zetten, het is een soort behuizing, waarvan de vorm aanvankelijk nog sterk bepaald  wordt door de erfelijke tendensen van zijn ouders en voorouders. Een kind heeft in het begin nog geen individuele stempel die het in zijn leven kan afdrukken. Zijn lichaam is een voorlopig huis waaraan van alles vertimmerd moet worden voordat hij zich daar werkelijk thuis in kan voelen en dat passende lichaam kan gebruiken om op aarde te leven en de dingen te doen die hij zich heeft voorgenomen.

Kinderziekten kun je beschouwen als hulpmiddelen bij de verbouwing, als hulpmiddelen om de behuizing passend te maken, niet te nauw en niet te wijd. Het doormaken van kinderziekten helpt dus om van het kind een individu te maken. Het zijn ziekten die het kind oploopt op het moment dat het kind er aan toe is in zijn ontwikkeling, een innerlijke bereidheid om de  strijd met de ziekte aan te gaan en daardoor meer zichzelf te worden.
Na het doormaken van een kinderziekte komt het individuele, het meer wezenseigene van het kind naar voren: individualiteit in daden en denken, in gestalte en gelaatstrekken.

Ieder kinderziekte heeft zijn eigen werkterrein en afhankelijk daarvan is het een meer of minder ingrijpend proces met meer of minder risico’s. Een verbouwing kan uit de hand lopen, zeker als je deze niet goed voorbereidt en de juiste materialen niet gebruikt. Voor een verbouwing moet je stevig in je schoenen staan en in de taal van het kinderlichaam kun je dat weerstand noemen. Een organisme met een sterke weerstand kan een kinderziekte aan, alhoewel dit niet wil zeggen dat je niet behoorlijk ziek kunt zijn van zo’n ziekte. Het kind dat een kinderziekte doormaakt is niet meer de baas in zijn eigen huis. Dit ziek zijn is een proces dat waakzaam  en met vertrouwen in het herstellende vermogen begeleid moet worden.
Een algemeen kenmerk van kinderziekten is dat het koortsende ziekten zijn en optreden met een zeker wetmatig verloop via opeenvolgende stadia met een duidelijke structuur in de tijd.
Als je je verdiept in het verloop van de mazelen weet je wat je te wachten staat en kun je daarop inspelen.
Hier volgen een aantal specifieke werkingsgebieden van de verschillende kinderziekten.

Mazelen is een ziekte die vooral te maken heeft met het watergebied.Het vocht kan er aan alle kanten in de vorm van snot en slijm uitsproeien. Het kind ziet er waterig uit, verkoudheid, waterige ogen, een gezwollen gezicht, de gelaatstrekken verwazigen  Het kind gaat de strijd aan met zijn vloeistoforganisme. Er treedt ook een zekere apathie op, een indruk van ‘’laat me maar’’, een flegmatische ziekte.Als het goed is gaat het met hoge koorts gepaard
Na de eerste fase van meestal 3 dagen zakt de koorts en  treedt de uitslag op, vlekjes die zich  als het ware over het lichaam uitstorten als een regenbui. Meestal beginnen deze vlekjes achter de oren.Erna zie je , als de uitslag zich goed over het lichaam verspreidt, dat het kind als het ware weer opdroogt. In gestalte en gelaat ontstaat een zekere verscherping, een meer eigen kwaliteit.Het vloeistoforganisme heeft een andere, eigen  plek gekregen.Het water/levensorganisme is sterker geworden, er is meer weerstand gevormd tegen infecties die het levende organisme kunnen aantasten.
Als de ziekte zich te weinig op de huid uitdrukt  en als de koorts onderdrukt wordt is er een kans op complicaties, de mazelen “slaan dan naar binnen” en er kan hersenvliesontsteking of longontsteking ontstaan. Echter hoe hoger de koorts en hoe feller de uitslag hoe minder kans er is op complicaties. De mazelen hebben een vast ritme, , ongeveer een week voorbereiding, twee weken uitslag en het wegtrekken ervan, en een week herstel, afhankelijk van de weerstand van het kind. Stuur uw kind na de mazelen dus niet te vroeg weer naar school,
geef het de tijd om weer te herstellen. De inspanning die geleverd wordt is cruciaal voor de opbouw van zijn immuunsysteem voor de rest van zijn leven.Kenmerkend voor de mazelen is dat het immuunsysteem na de mazelen een tijdje stilligt, dit kan duren van 8 weken tot een half jaar. Extra ondersteuning voor uw kind is in deze tijd raadzaam.
Bij roodvonk is het een heel ander verhaal. Zoals de mazelen te maken hebbe  met het  waterorganisme  zo heeft roodvonk met de strijd met het vuur te maken. Het kind maakt een droge indruk, gaat de strijd aan met zijn eigen warmte organisme, zijn vuurkracht. De ziekte verloopt veel heftiger dan bij mazelen, het is een cholerische ziekte. Snel hoge koorts en heftige huiduitslag, scharlakenrood, vurig, alsof in brand staand. Na 5 dagen ontstaat vaak de zgn. frambozentong Het kind kan ijlen en dromen hebben die vaak gaan over opgesloten zijn, in een te kleine kamer zijn. Na een week begint dan de vervelling, het kind krijgt een nieuwe huid, krijgt zijn eigen huid, zijn eigen omhulling, er vindt iets nieuws plaats en daarvoor moet eerst het oude verdwijnen.De Duitse kinderarts  Zur Linden vraagt zich in zijn boek Geburt und Kindheit af of het zo zou kunnen zijn dat  iemand die in zijn jong volwassenheid “zijn spoor is kwijtgeraakt en niet meer weet wat te doen met zijn leven” wellicht een door antibiotica onderdrukte roodvonk heeft doorgemaakt in zijn jeugd waardoor hij nu zijn vuur en enthousiasme kwijt is. Nader onderzoek zou hierin gewenst zijn.

Het bofkind heeft even een onpersoonlijke uitstraling, het kind is de bof en alle uiting van emotie doet zeer. Het contact met de buitenwereld is verstoord. De bof is een klierziekte, de alvleesklier en de geslachtsorganen spelen hierbij een rol. Het heeft te maken met vertering, hoe zet ik mijzelf neer in relatie tot de buitenwereld. Wat neem ik tot me en wat laat ik buiten me. Kan ik mijzelf tot uitdrukking brengen doordat ik de buitenwereld omvorm zodat deze mij ten dienst staat. De differentiatie moet gemaakt worden, het onderscheid . Het doormaken van de bof maakt zelfstandig, meer rechtop.

Kinkhoest is een heel ander verhaal. Kinkhoest duurt lang en het hoesten wat ermee gepaard gaat is uitputtend, zowel voor het kind als voor de ouders. Het is een ziekte met drama, een ziekte van lange adem hebben. Vooral emotionele prikkels zoals huilen, lachen, schrik en boosheid roepen de hoestprikkels op. Ook deze ziekte heeft te maken met verzelfstandiging, hoe sta ik in de wereld. Het heeft te maken met het longgebied, de ademwereld. Dit is het orgaan dat te maken heeft met de wisselwerking tussen binnen en buiten, de uitwisseling tussen mijzelf en de ander. Het is een ziekte van verkrampende hoestbuien waarna het kind leert om zijn eigen ruimte in te nemen, hoe stel ik mij op ten aanzien van de buitenwereld, hoe neem ik mijn eigen ruimte in.

Waterpokken is vergeleken met de reeds genoemde ziekten een betrekkelijk geringe klus. Kinderen zijn er wel heel kriebelig van, het kind voelt zich heel ongemakkelijk. Het kind is lichtgeraakt, maar wel oppervlakkig, het raakt alleen de buitenkant, de huid. Het is een kinderziekte zonder complicaties, ook daar blijft het aan de oppervlakte. Het is een ziekte die te maken heeft met afgrenzing zoals alle ziektes die zich op de huid afspelen.Met open staan naar de wereld of je afsluiten. Na het doormaken van de waterpokken krijgt het kind hier een beter evenwicht in.

Je zou je kunnen afvragen of het doormaken van deze ziekten nodig is. Nee, het is geen noodzaak om kinderziekten door te maken. Er zijn ook kinderen die geen kinderziekten doormaken en opgroeien tot zelfstandige volwassenen. Er zijn veel individuele verschillen tussen kinderen, eenieder gaat, als hij de ziekte krijgt , daar op zijn eigen specifieke wijze mee om. De een krijgt heftig de bof en nauwelijks de mazelen terwijl zijn broertje of zusje juist heftig lijdt onder de kinkhoest. Ieder op de aarde komend mensenwezen heeft op zijn eigen wijze te werken aan zijn eigen vorm en inhoud. Voor de een kan het doormaken van een kinderziekte een enorm hulpmiddel zijn om  zichzelf in de wereld neer te zetten, de ander doet dat op een hele andere manier. Het kind is door een kinderziekte van slag, uit balans, uit zijn doen, het levert echter ook iets op. Een nieuw , op eigen kracht verworven  zelfstandigheid, een beter en steviger op eigen benen staan.
Met de collectiviteit van de inentingen ontnemen we het kind echter de vrijheid om zich op zijn eigen specifiek wijze uiteen te zetten met dat wat hij op zijn weg tegen komt. Er wordt door massale vaccinatie bepaald dat hij niet op de kinderziekten manier ziek kan worden en dus het speciale werkingsgebied van de kinderziekten waaraan hij zich zou kunnen ontwikkelen overslaat. Het zou  kunnen zijn dat hij daar in zijn latere leven last van krijgt en zich dat gebied met meer moeite en energie eigen moet maken. We dienen ons daar in ieder geval van bewust te zijn als we  ervoor kiezen om ons kind te laten vaccineren.

Als uw kind een kinderziekte krijgt is dit met klassieke  homeopathie goed te begeleiden, ook de eventuele hoge koorts die ermee gepaard gaat.